Total Visits : good hits | Date & Time : Thursday, May 30, 2024   |

HAJI AJMAL ALI COLLEGE, NILBAGAN, HOJAI

Run by - AJMAL FOUNDATION

# Name Designation Mobile Email
1 Mr. Sirajuddin Ajmal President
2 Dr. Najrul Islam Barbhuyan Vice-President 9435062706
3 Ala Uddin Ahmed Vice-President
4 Alhaj Abdus Subhan Choudhury Secretary 9435621292
5 Mukutar Rahman Saikia Principal 9864575798
6 Dr. Khasrul Islam Member 9435168635
7 Dr.M R H Azad Member 6900010119
8 Dr. Samsul Hoque Choudhury Member
9 Alhaj Forid Uddin Member 7002725803
10 Md. Shafiqur Rahman Barbhuyan Member
11 Faijur Rahman Barbhuyan Member
12 Md. Rafique Uddin Barbhuyan Member
13 Md. Faijul Hoque Khan Member
14 Md. Jamal Ahmed Barbhuyan Member
15 Md. Tamijur Rahman Laskar Member
16 Md. Latifur Rahman Member
17 Faijur Rahman Barbhuyan Member
18 Md. Faij Muhammed Barbhuyan Member
19 Khalilur Rahman Laskar Member
20 Sahab Uddin Member
21 Md. Fakhar Uddin Member
22 Md. Masaraf Ali Laskar Member
23 Md. Nurul Hoque Barbhuyan Member
24 Md. Siraj Uddin Member
25 Forij Uddin Barbhuyan Member